Niestety, aż do końca roku 2013 przedsiębiorcy nie mogą liczyć na żadne zmiany, jeśli chodzi o zasady dotyczące odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie pojazdów użytkowanych w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W dalszym ciągu będą obowiązywały przepisy ograniczające tę możliwość. Na domiar złego odliczeniu nie podlega też VAT naliczony od paliwa do wyżej wspomnianych pojazdów. O kolejny rok przedłużono okres obowiązywania przepisów z lat 2011-2012. Uważa się, że na dalsze przedłużenie ograniczeń zgody nie wyrazi Komisja Europejska. Obecnie trwają prace na dużymi zmianami w ustawie o podatku VAT – mają one wejść w życie 1 stycznia 2014r. Konieczność przedłużenia mało sprzyjających zasad została uzasadniona faktem, iż dług publiczny w naszym kraju wzrasta zbyt szybko. W obawie przed przekroczeniem drugiego progu ostrożnościowego w 2013r. zdecydowano się na zatwierdzenie projektu z dnia 18 września 2012r przedłużającego dotychczasowe obostrzenia. Jego uchwalenie przez Sejm nastąpiło 9 listopada bieżącego roku.

SYTUACJA OBOWIĄZUJĄCA DO 31 GRUDNIA 2013r.

Ograniczone prawo do odliczenia VAT-u dotyczy nabycia:

  • samochodów osobowych,
  • pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej wynoszącej maksymalnie 3,5 tony nie będących samochodami osobowymi.

Jak to wygląda w praktyce?

Zgodnie z art. 10 nowelizacji odliczeniu podlega 60% całkowitej kwoty podatku widniejącej na fakturze bądź 60% całkowitej kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia bądź 60% kwoty podatku należnego od dostawy towarów, jeśli podatnikiem jest nabywca.

Maksymalna kwota do odliczenia przypadająca na jeden pojazd wynosi 6000zł.

Jeśli chodzi o umowy najmu, leasingu, dzierżawy i tym podobne, podatek do odliczenia to 60% podatku naliczonego. Kwota ta musi być potwierdzona na piśmie w postaci umowy i odpowiedniej faktury. Także w tym przypadku na jeden pojazd przypada maksymalnie 6000zł do odliczenia.

Kto obecnie może skorzystać z pełnego odliczenia?

Jesteśmy uprawnieni do pełnego odliczenia podatku VAT od nabycia samochodu osobowego bądź pojazdu nie będącego samochodem osobowym, jednak o maksymalnej dopuszczalnej ładowności nie większej niż 3,5 tony.

Przepis ten obowiązuje w następujących przypadkach:

  1. „pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;
  2. pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50 % długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;
  3. pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;
  4. pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
  5. pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku do niniejszej ustawy  (komentarz autora – należy pamiętać, że nie każdy samochód specjalny kwalifikuje się do pełnego odliczenia – musimy wziąć pod uwagę także przeznaczenie takiego pojazdu. W załączniku do ustawy będącej źródłem tego cytatu jest wyraźnie wyszczególnione, o jakie przeznaczenie chodzi: agregat elektryczny/spawalniczy,  bankowóz, do prac wiertniczych, koparka, koparko-spycharka, ładowarka, do oczyszczania dróg, podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, pomoc drogowa, do zimowego utrzymania dróg,  żuraw samochodowy, pogrzebowy);
  6. pojazdów samochodowych innych niż wymienione w pkt 1 – 5, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

a) 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,

b) 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg,

c) 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg;

  1. pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą – jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie. ” (Dz. U. Nr 247, poz. 1652, z późn. zm. art. 3, ust. 2)

 

Ograniczone prawo do odliczenia VAT-u nie obowiązuje podatników, którzy w ramach prowadzonej działalności pojazdy odsprzedają lub oddają do użytkowania  za opłatą w oparciu o umowę najmu, dzierżawy, leasingu (oraz inną umowę o zbliżonym charakterze).

Aby skorzystać z możliwości pełnego odliczenia VAT-u należy posiadać dokumentację potwierdzającą deklarowany stan rzeczy. Niezbędne jest świadectwo homologacji bądź odpis potwierdzający wydanie decyzji o zwolnieniu z konieczności posiadania tegoż świadectwa – te dokumenty pozwolą na przedstawienie dopuszczalnej ładowności pojazdu, a także liczby miejsc siedzących. Poza tym, posiadać należy potwierdzenie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez stację kontroli pojazdów w postaci zaświadczenia, na tej podstawie możemy udowodnić, że pojazd faktycznie podlega pełnemu odliczeniu. W dowodzie rejestracyjnym (który oczywiście również musimy posiadać) musi się znaleźć stosowna adnotacja.

UWAGA. W razie wprowadzenia modyfikacji w związku z którymi pojazd przestaje być uznawany za kwalifikujący się do pełnego odliczenia, należy dokonać korekty w zakresie kwoty podatku naliczonego. Wszelkie zmiany wprowadzone przed przedawnieniem zobowiązania podatkowego mają wpływ na wysokość podatku naliczonego.

 

Odliczanie VAT-u od zakupu paliwa: obecnie i w przyszłości

Do końca roku 2013 podatek VAT od paliwa może być odliczany tylko przez przedsiębiorców użytkujących samochody wyszczególnione w art. 3, ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. Jeśli samochód należący do firmy nie pasuje do żadnego punktu, podatku odliczyć nie można w ogóle. Nie ma znaczenia to, że ETS wydał wyrok, zgodnie z którym polscy przedsiębiorcy powinni mieć prawo do takiego odliczenia za paliwo do każdego pojazdu wykorzystywanego  w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Obecnie obowiązuje tak zwany okres przejściowy, który pierwotnie miał skończyć się z dniem 31 grudnia 2012r. Niestety, przepis o okresie przejściowym zostanie wykorzystany do maksimum – dopiero od dnia 1 stycznia 2014 roku można będzie VAT odliczyć. Jak się jednak okazuje, nie w całości – jedynie 50% kwoty podatku będzie można uznać za VAT naliczony. Żeby nie było „za dobrze”, podobno rząd wprowadzi w życie od 1 stycznia 2014r. przepis wedle którego nie będzie można odliczyć całości podatku od kosztów eksploatacyjnych pojazdu. Od tego momentu podatek naliczony od wydatków na naprawę czy części zamienne do pojazdu będzie stanowił 50% całej kwoty podatku. Póki co nie można jednak traktować tych informacji jako w 100% pewnych – dopóki zmiany nie zostaną uchwalone możemy jedynie przypuszczać jak w rzeczywistości będzie wyglądało prawo w tym zakresie. Prace nadal trwają, dlatego przedsiębiorcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Możecie być Państwo jednak pewni, że ostateczne informacje na ten temat zostaną przez nas opublikowane.

 

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 247, poz. 1652, z późn. zm.).