PODATEK OD PŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH POZA DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ I NAJMEM.

CZĘŚĆ I

PODATEK OD PŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NABYTEJ PRZED ROKIEM 2006

Jak zostało wspomniane we wstępie, w życie weszły dwie zmiany zasad dotyczących podatku od płatnego zbycia nieruchomości. Podstawowe różnice polegają na podstawie opodatkowania, wysokości podatku, a także możliwych do uzyskania ulgach.

Jeśli nabyłeś lub wybudowałeś nieruchomość przed końcem roku 2006, podstawą opodatkowania jest przychód – nie odejmujemy kosztów uzyskania tego przychodu, a więc wydatków poniesionych przy zakupie czy podczas budowy. Na szczęście stawka podatkowa jest niższa, niż w latach kolejnych – wynosi 10%. Od kwoty przychodu możemy odliczyć jedynie wydatki, które ponieśliśmy w związku z finalizowaniem zbycia – chodzi więc o wszelkie opłaty notarialne oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

Ile mamy czasu na opłacenie podatku? Z treści ustawy wynika, że US nie ma obowiązku powiadamiania nas o konieczności uiszczenia zapłaty. Sami musimy pamiętać o tym, aby nie później niż czternastego dnia od momentu zbycia uregulować zobowiązanie oraz złożyć deklarację PIT-23. Do deklaracji wpisujemy kwotę przychodu, ewentualne koszty możliwe do odliczenia oraz wyliczoną sumę do zapłaty.

Ważne jest także, abyś zapoznał się z przepisami dotyczącymi ulgi mieszkaniowej, gdyż obowiązuje ona dla nieruchomości nabytych w omawianym okresie czasu. Jak się okazuje, jeśli wydamy uzyskane z tytułu zbycia fundusze na własne cele mieszkaniowe. Możemy wydać całość, lub część – odpowiednio z podatku zostanie zwolniona całość lub część przychodu.

Co możemy interpretować jako własne cele mieszkaniowe:

  • zakup obiektu mieszkalnego
  • nabycie spółdzielczego prawa własności do lokalu mieszkalnego
  • zakup gruntu, na którym mamy zamiar budować obiekt mieszkalny
  • wydanie pieniędzy na budowę, rozbudowę, remont czy modernizację obiektu mieszkalnego
  • przeznaczenie gotówki w celu spłacenia pożyczki lub kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe

 

Warunki skorzystania z ulgi mieszkaniowej

 

Oczywiście musimy spełnić pewne warunki – przede wszystkim wydatki muszą być sfinalizowane w przeciągu dwóch lat od dnia zbycia nieruchomości. To jednak nie wszystko – przed upływem okresu dwóch tygodni od dnia zbycia, musimy udać się do Urzędu Skarbowego celem złożenia pisemnego oświadczenia, w którym informujemy, że osiągnięty przychód zostanie przez nas rozdysponowany na cele mieszkaniowe w ciągu dwóch lat.

 

Jeśli nie uda nam się wydać całej sumy lub też nie wydamy jej w ogóle, musimy pamiętać o konieczności zapłacenia podatku. Podstawą opodatkowania jest suma, której nie przeznaczyliśmy na zadeklarowane wydatki oraz odsetek. Wysokość zobowiązania musi zostać wpłacona najpóźniej dzień po upływie dwóch lat od daty uzyskania przychodu. Odsetki za zwłokę naliczane są od 15-tego dnia od momentu zbycia do dnia, w którym mijają dwa lata od daty zbycia. W takim przypadku pobiera się połowę odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

 

Jeśli nie zapłacimy w terminie, nasze zobowiązanie zwiększy się o odsetki naliczane od drugiego dnia po upływie dwóch lat od daty zbycia nieruchomości i będą one naliczane dopóki nie zostanie ono uregulowane. Naliczane są odsetki w pełnej wysokości za zwłokę od zaległości podatkowych.

 

Oprócz ulgi mieszkaniowej przysługuje nam także całościowe zwolnienie od podatku, o ile przychód uzyskaliśmy z tytułu zbycia nieruchomości i praw majątkowych otrzymanych w spadku lub jako darowizny.

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.; w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.).