Metoda kasowa rozliczania VAT dla  tzw. małych podatników

Każdy przedsiębiorca powinien znać swoje prawa w zakresie metody rozliczania podatku VAT. Istotnym wydaje się być bowiem fakt, że w wielu firmach wprowadzenie poniższych zasad może znacząco ułatwić prowadzenie i rozliczanie działalności gospodarczej. Jedną z metod jest rozliczanie VAT metodą kasową

Przede wszystkim możemy uniknąć odprowadzania podatku VAT zanim go faktycznie otrzymamy go od kontrahenta. Rozwiązanie to należy rozważyć zwłaszcza wtedy, gdy firma ma niewielkie problemy z płynnością. Oczywiście nie jest to wystarczająca metoda, aby pokonać większe kłopoty z wypłacalnością, jednak pozwala uniknąć płacenia zobowiązania VAT-owskiego zanim otrzymamy fundusze, z których ma ono zostać uregulowane. Z poniższego tekstu dowiesz się również, które rozwiązania mogą okazać się nieopłacalne.

Kto może rozliczać się na zasadach „kasowych”?

Przepisy prawne wyraźnie określają kto może, a kto nie ma prawa rozliczać się jako mały podatnik. Od dnia 1 stycznia 2009 roku próg obrotów przedsiębiorstwa podwyższono w związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości. Wprowadzono stosowne zmiany do ustawy o VAT:

Mały podatnik to podatnik, u którego:

  • wartość sprzedanych towarów bądź usług łącznie z kwotą podatku nie może przekroczyć dla poprzedniego roku podatkowego 1 200 000 euro, co w przeliczeniu na złotówki daje 4 052 000 zł dla roku 2009 (aby wyliczyć tę wartość dla kolejnych lat pod uwagę należy wziąć średni kurs NBP z dnia 1 października z roku poprzedzającego – w tym przypadku wykorzystano kurs z października 2008 roku). Do 1 stycznia 2009 roku limit był znacznie mniejszy – wynosił dokładnie 800 000 euro. Aby w roku 2013 móc rozliczać się jako mały podatnik nie można było w 2012 roku przekroczyć limitu na poziomie 4 922 000 zł.
  • wartość prowizji oraz innych dochodów z tytułu wynagrodzenia za świadczone usługi nie może przekroczyć za okres poprzedniego roku podatkowego 45 000 euro dla podmiotów specjalizujących się w działalności maklerskiej, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, pełniących rolę agenta zleceniobiorcy lub innych o zbliżonym profilu działalności, z wyłączeniem komisu. Także i w tym przypadku pod uwagę bierzemy też kwotę podatku. Aby w roku 2013 móc rozliczać się jako mały podatnik nie można było w 2012 roku przekroczyć limitu na poziomie 185 000 zł.

 

Na czym polega metoda kasowa?

Mali podatnicy mogą rozliczać się z podatku VAT przy pomocy metody kasowej, którą potocznie tłumaczy się w taki sposób: dopóki należności nie ma w kasie, nie istnieje obowiązek ich rozliczania pod kątem VAT-u – należny trzeba odprowadzić w kwartale otrzymania zapłaty, zaś naliczony w momencie spłaty zobowiązań. Jeśli zaś chodzi odliczenie VAT-u naliczonego może ono nastąpić w kwartale, w którym firma weszła w posiadanie odpowiedniej faktury, a także opłaciła zobowiązanie widniejące na tym dokumencie. W praktyce zobowiązanie względem fiskusa powstaje dopiero w momencie, gdy przedsiębiorca otrzyma płatność za produkt bądź usługę (niekoniecznie w całości!). Istnieje jednak pewne ograniczenie – obowiązek uregulowania kwoty podatku VAT powstaje nie później, niż 180 dni po przekazaniu towaru bądź wyświadczeniu usługi. Jeśli zaś chodzi odliczenie VAT-u naliczonego może ono nastąpić już w kwartale, w którym firma weszła w posiadanie odpowiedniej faktury. Stosowanie metody kasowej musi być połączone z kwartalnym rozliczaniem się z podatku VAT, o czym mowa poniżej.

Rozliczanie kwartalne

Mały podatnik może zdecydować się na rozliczanie z tytułu podatku VAT w okresach kwartalnych. Jednocześnie może, choć nie musi wybierać także metody kasowej. Samo kwartalne rozliczanie VAT-u nie skutkuje zmianami w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego oraz powstania możliwości odliczania podatku naliczonego. Sam wybór rozliczeń kwartalnych oznacza, że chcemy rozliczać się na zasadach ogólnych. W praktyce składamy deklarację dotyczącą VAT-u  raz na kwartał, z zastrzeżeniem, że należy to zrobić najpóźniej do 25. dnia miesiąca, następującego po kwartale, którego dotyczy deklaracja. Również do tego momentu musimy zapłacić kwotę zobowiązania, która widnieje na składanym dokumencie.

 

Niewątpliwie ważną zaletą tej metody jest możliwość przedłużenia terminu spłaty zobowiązania podatkowego, aczkolwiek nie jest to rozwiązanie dobre dla każdej firmy. Należy mieć jednak na uwadze to, że jeśli nie jesteśmy podatnikami VAT bądź też w rozliczeniach najczęściej suma podatku naliczonego jest w ogólnym rozrachunku wyższa niż suma podatku należnego, to wtedy automatycznie zwrot podatku uzyskamy później, niż byłoby to możliwe przy rozliczaniu miesięcznym.

 

Kwartalnie naliczane zaliczki na podatek dochodowy

Możliwość odroczenia zobowiązania podatkowego w przypadku małego podatnika występuje również, jeśli chodzi o podatek dochodowy. Firma nie będąca małym podatnikiem musi je naliczać oraz odprowadzać co miesiąc, natomiast mały podatnik może zajmować się tą kwestią jedynie czterokrotnie w ciągu trwania roku. O zamiarze stosowania takiej formy rozliczenia należy zawiadomić na piśmie Urząd Skarbowy najpóźniej 20-tego lutego danego roku podatkowego. Zanim wybierzemy tę formę płatności przeanalizujmy, czy firma co kwartał będzie w stanie uiścić tak dużą kwotę podatku.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054)

 

Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 1992 nr 21 poz. 86)

 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350)