Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej

Zabierając się za pisanie wniosku o dofinansowanie uruchomienia działalności gospodarczej trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na dwa aspekty: kto może ubiegać się o wsparcie oraz w jaki sposób wybierane są wnioski, którym wsparcie to zostanie przyznane. Postaramy się omówić stosowane rozwiązania w tych dwóch aspektach. Nie ma możliwości jednak, by podać uniwersalne wytyczne i reguły, gdyż każdy urząd samodzielnie ustala zasady przyznawania wsparcia, opierając się zarówno na wewnętrznych przepisach jak i odgórnych wytycznych, które uzależnione są od źródła funduszy przeznaczonych na dany konkurs.

 

Niezbędne zatem będzie wczytanie się w dokumentację konkursu, na który wniosek ma być złożony.

 

Kto może otrzymać dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej?

 

Istnieje kilka grup społecznych, które z różnych przyczyn mają utrudnione szanse na rynku pracy. Z tego względu grupy te są bardzo często uprzywilejowane w procesie przyznawania dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. Grupy te to:

 

  • osoby do 30 roku życia – zdarza się, że grupa ta ograniczana jest do absolwentów, czyli osób do 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły (data ukończenia szkoły określana jest na podstawie dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu poświadczającego ukończenie szkoły);
  • osoby powyżej 50 roku życia;
  • osoby długotrwale bezrobotne (czyli takie, które w okresie ostatnich 24 miesięcy były bezrobotne przez co najmniej 12 miesięcy);
  • osoby z orzeczonym stopnie niepełnosprawności;
  • osoby bez doświadczenia zawodowego;
  • kobiety – a rzadziej matki powracające na rynek pracy po okresie związanym z macierzyństwem;
  • osoby zamieszkujące obszary wiejskie.

 

Należy pamiętać, że lista ta nie zawsze wygląda w ten sam sposób. Są również konkursy, które nie są skierowane do żadnej grupy społecznej. Często urzędy pracy ogłaszają w trakcie roku kilka konkursów, a każdy z nich może być skierowany do innej grupy docelowej. Ważne jest zatem, aby przed przystąpieniem do aplikowania o wsparcie zorientować się, jak sprawa wygląda w danym konkursie.

 

W jaki sposób wybierane są wnioski zakwalifikowane do wsparcia?

 

Najprostszy sposób, kiedyś stosowany powszechnie, lecz w tej chwili już bardzo rzadko, to system opierający się na zasadzie, że spośród wniosków poprawnych formalnie dofinansowanie otrzymują te, które zostały złożone wcześniej. Aktualnie dominującym system wyboru projektów jest system punktowy. Instytucja przyznająca dotację określa szczegółowe zasady punktacji złożonych wniosków i na tej podstawie ustala kształt listy rankingowej. Dofinansowanie otrzymują więc wnioski, które otrzymały największą ilość punktów.

 

Choć w praktyce poszczególne konkursy różnią się także w tym zakresie istnieje uniwersalny sposób ułatwiający napisanie dobrego wniosku o dofinansowanie: należy przygotować biznes plan. W jego skład powinny wchodzić następujące elementy: opis planowanego przedsięwzięcia, kwalifikacje osobiste do prowadzenia działalności o danym profilu, szczegółowy kosztorys inwestycji, analiza rynku uwzględniająca zarówno popyt jak i podaż generowaną przez konkurencję, analizę dostawców, opis działań marketingowych oraz prognozy dotyczące kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i przychodów z niej wynikających.

 

Tak przygotowany biznes plan pozwoli dostosować się do prawie każdego konkursu związanego z dotacją na podjęcie działalności gospodarczej. Niezbędna będzie oczywiście dokładna analiza systemu punktacji ze zwróceniem uwagi na elementy, które są w danym konkursie punktowane i podkreślenie tych elementów we wniosku.