prezenty małej wartości Odpłatna dostawa towarów i świadczenie usług na terytorium RP co do zasady opodatkowane są podatkiem VAT. W niektórych sytuacja wykonanie tych czynności nieodpłatnie, również pociąga za sobą obowiązek podatkowy. Z tego obowiązku zwolnione są, a ściślej mówiąc nie podlegają podatkowi dwie czynności: przekazanie prezentów o małej wartości oraz przekazanie próbek.

Od 1 kwietnia 2013 r. nie ma wśród czynności niepodlegających opodatkowaniu przekazania drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych. Powstała wątpliwość czy od tego dnia ich przekazanie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Opodatkowanie VAT nieodpłatnego przekazania

Zasada generalna w podatku VAT, która dotyczy opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów, wyrażona została w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym opodatkowaniu podlega przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do majątku jego przedsiębiorstwa. Wskazuje jednocześnie, że chodzi w szczególności przekazanie lub zużyciu towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, a także wszelkich darowizn.

Warunkiem opodatkowania takiego nieodpłatnego przekazania jest to, aby podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów z tytułu nabycia, ale również – co jest nowością od 1 kwietnia 2013 r. – importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Z kolei za odpłatną dostawę towarów nie uznaje się jednak wykorzystania do celów działalności przedsiębiorstwa podatnika towarów stanowiących prezenty o małej wartości i próbki. Jak zostało wskazane na wstępie, z katalogu tego zostały usunięte materiały reklamowe i informacyjne.

Prezenty o małej wartości

Tu ustawodawca definicji nie zmienił.

Przez prezenty o małej wartości należy rozumieć przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

  1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
  2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeśli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia – jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

 

Definicja próbki

Definicja próbki zmieniła się natomiast dość znacznie. Od 1 kwietnia 2013 r. przez próbkę rozumieć należy identyfikowalne jako próbka egzemplarze towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika:

  1. ma na celu promocję tego towaru oraz
  2. nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

Przekazanie materiałów reklamowych i informacyjnych od 1 kwietnia 2013 r.

Wyłączenie z katalogu czynności niestanowiących odpłatnej dostawy towarów przekazania materiałów reklamowych i informacyjnych (ulotki, foldery, broszury) nie oznacza jednak konieczności opodatkowania takiego przekazania. Do materiałów takich możemy wprost zastosować definicję prezentów o małej wartości. Rzadko bowiem się zdarza, żeby koszt jednostkowy nabycia lub wytworzenia przekraczał 10 zł. Netto.

W ostateczności możemy uznać takie przekazanie jako prezentów o małej wartości. Oczywiście przy prowadzeniu właściwej ewidencji prezentów.