podatekJak co roku, do 20 stycznia, podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą, a także ci, którzy osiągają przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, mogą zmienić dotychczas obowiązującą ich formę opodatkowania. Dla niektórych z nich korzystnym rozwiązaniem może być wybór opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Tę formę opodatkowania reguluje ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm., dalej: ustawa o ryczałcie).

Dla kogo ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ?

Co do zasady tę formę opodatkowania może wybrać każdy podatnik (poza wyłączeniami wskazanymi w art. 8 ustawy o ryczałcie) prowadzący działalność gospodarczą. Możliwość ta nie dotyczy jednak tych podatników, którzy osiągnęli przychody z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie w roku poprzedzającym rok podatkowy w wysokości przekraczającej 150 000 euro, lub uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności przekroczyła kwotę 150 000 euro (art. 6 ust. 4 ustawy o ryczałcie).

Warto podkreślić, że ograniczenia w wysokości przychodów opisane wyżej, nie dotyczą podatnika osiągającego przychody z tzw. prywatnego najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Odliczenia od przychodu

Podstawą opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych jest przychód. Przychód ten można jednak obniżyć, poprzez odliczenie od niego:

  • straty, o której mowa w art. 9 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym (czyli straty z pozarolniczej działalności gospodarczej, poniesionej w ostatnich pięciu latach podatkowych),
  • wydatków określonych w art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, jeżeli nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym (w tym m. in. składki na ubezpieczenie społeczne).

Odliczenia od podatku zryczałtowanego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o ryczałcie, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej przez podatnika, o której mowa w art. 27b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, jeżeli nie została odliczona od podatku dochodowego. Odliczeniu podlega 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Ponadto należny podatek może zostać pomniejszony o kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego, która nie może przekraczać 1% ryczałtu należnego za dany rok podatkowy. Szczegółowe zasady dokonywania zmniejszenia określone są w przepisach art. 21b ustawy.

Wspólne rozliczenie małżonków, ulga prorodzinna

Podatnik, opodatkowany podatkiem zryczałtowanym z działalności gospodarczej nie ma prawa do wspólnego rozliczenia z małżonkiem, albo w sposób przewidziany dla samotnych rodziców.

Zasada ta nie dotyczy podatników, którzy uzyskują dochody jedynie z tzw. prywatnego najmu, podnajmu, dzierżawy.

Bez względu na to, czy ryczałt dotyczy przychodów z działalności gospodarczej, czy z tzw. prywatnego najmu, podatnik nie ma prawa do odliczenia z tego tytułu ulgi prorodzinnej.

Oczywiście jeśli osiąga również inne dochody, opodatkowane według progresywnej skali podatkowej – wówczas może skorzystać z tej ulgi rozliczając te inne dochody.