Dziś nasza odpowiedź na wątpliwości Klienta, związane z kryteriami zwolnienia z VAT działalności klubu sportowego.

vat klubu sportowegoZgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT, w zakresie świadczeń zwolnionych z VAT mieszczą się usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem że:

  1.  są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,
  2.  świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,
  3.  są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym

Konstrukcja przywołanego przepisu ustawy o VAT wprowadza zatem zwolnienie podmiotowo-przedmiotowe dla usług związanych ze sportem, wskazując jednocześnie na szereg warunków, które muszą zostać spełnione łącznie, aby możliwe było zastosowanie wskazanego zwolnienia z VAT.

  1. Po pierwsze, usługi te muszą być ściśle związane ze sportem.
  2. Drugim warunkiem niezbędnym dla zastosowania zwolnienia z VAT jest, aby przedmiotowe usługi (w zakresie sportu) były świadczone przez kluby sportowe lub związki sportowe lub związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu.
  3. Kolejną przesłanką, której spełnienie jest niezbędne dla zastosowania zwolnienia z VAT jest, aby świadczone usługi były konieczne do organizowania i uprawiania sportu i uczestniczenia w nim, a ich wykonanie jest niezbędne dla możliwości uprawiania sportu.
  4. Kolejnym warunkiem przewidzianym w ustawie o VAT dla zastosowania omawianego zwolnienia jest wymóg, aby podmioty świadczące te usługi (związane ze sportem) nie były nastawione na osiąganie zysków i działalność nie ma celu zarobkowego. Pobierane przez Klub opłaty w związku ze świadczonymi usługami mają na celu jedynie pokrycie kosztów związanych z ich realizacją. Ewentualne zyski (nie jest zamiarem Klubu systematyczne dążenie do jego osiągnięcia), jeżeli w ogóle wystąpią, przeznaczone są zaś wyłącznie na realizację celów statutowych.
  5. Wymogiem niezbędnym dla zastosowania zwolnienia z VAT jest również, aby usługi były świadczone na rzecz osób uprawiających sport. Należy podkreślić, że wskazane świadczenia wykonywane są przez Klub na rzecz członków będących „zawodowymi” sportowcami lub sportowcami amatorami, jak również na rzecz osób niebędących członkami, lecz uprawiających sport. Wszystkie wskazane kategorie osób uprawiają sport jeździecki. Bez znaczenia pozostaje natomiast sposób w jaki osoby te uprawiają sport (tj. czy w ramach swojego zawodu, czy też w sposób amatorski). Podobne stanowisko przedstawił ETS w orzeczeniu w sprawie C-124/96 (Cantenbury Hockey Club), w którym wskazał, że wskazany warunek oznacza, że usługi mają być świadczone na rzecz osób uprawiających sport, które to pojęcie należy rozumieć szeroko (tj. nie można go zawężać wyłącznie do określonej kategorii sportowców, bądź do osób posiadających określony status w danej organizacji).

Należy wskazać, iż przedmiotowe zwolnienie z VAT jest wyłączone w stosunku do usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia bryczek i innych pojazdów przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym, usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością. Chyba, że świadczenia te stanowią usługi ściśle związane ze sportem i są niezbędne do jego uprawiania.
Natomiast usługi te nie mające ścisłego związku z uprawianiem sportu, nastawione na osiąganie zysku (stanowiące nieuczciwą konkurencję dla podatników nie zwolnionych), świadczone na rzecz podmiotów gospodarczych i osób trzecich nie mogą korzystać ze zwolnienia.