angielskiniemiecki rosyjski
Odwiedź profil Berater na Facebooku

Author Archives: Podatkowe

Podatek od płatnego zbycia nieruchomości – część I

PODATEK OD PŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH POZA DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ I NAJMEM.

CZĘŚĆ I

PODATEK OD PŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NABYTEJ PRZED ROKIEM 2006

Jak zostało wspomniane we wstępie, w życie weszły dwie zmiany zasad dotyczących podatku od płatnego zbycia nieruchomości. Podstawowe różnice polegają na podstawie opodatkowania, wysokości podatku, a także możliwych do uzyskania ulgach.

Jeśli nabyłeś lub wybudowałeś nieruchomość przed końcem roku 2006, podstawą opodatkowania jest przychód – nie odejmujemy kosztów uzyskania tego przychodu, a więc wydatków poniesionych przy zakupie czy podczas budowy. Na szczęście stawka podatkowa jest niższa, niż w latach kolejnych – wynosi 10%. Od kwoty przychodu możemy odliczyć jedynie wydatki, które ponieśliśmy w związku z finalizowaniem zbycia – chodzi więc o wszelkie opłaty notarialne oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

Ile mamy czasu na opłacenie podatku? Z treści ustawy wynika, że US nie ma obowiązku powiadamiania nas o konieczności uiszczenia zapłaty. Sami musimy pamiętać o tym, aby nie później niż czternastego dnia od momentu zbycia uregulować zobowiązanie oraz złożyć deklarację PIT-23. Do deklaracji wpisujemy kwotę przychodu, ewentualne koszty możliwe do odliczenia oraz wyliczoną sumę do zapłaty.

Ważne jest także, abyś zapoznał się z przepisami dotyczącymi ulgi mieszkaniowej, gdyż obowiązuje ona dla nieruchomości nabytych w omawianym okresie czasu. Jak się okazuje, jeśli wydamy uzyskane z tytułu zbycia fundusze na własne cele mieszkaniowe. Możemy wydać całość, lub część – odpowiednio z podatku zostanie zwolniona całość lub część przychodu.

Co możemy interpretować jako własne cele mieszkaniowe:

 • zakup obiektu mieszkalnego
 • nabycie spółdzielczego prawa własności do lokalu mieszkalnego
 • zakup gruntu, na którym mamy zamiar budować obiekt mieszkalny
 • wydanie pieniędzy na budowę, rozbudowę, remont czy modernizację obiektu mieszkalnego
 • przeznaczenie gotówki w celu spłacenia pożyczki lub kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe

 

Warunki skorzystania z ulgi mieszkaniowej

 

Oczywiście musimy spełnić pewne warunki – przede wszystkim wydatki muszą być sfinalizowane w przeciągu dwóch lat od dnia zbycia nieruchomości. To jednak nie wszystko – przed upływem okresu dwóch tygodni od dnia zbycia, musimy udać się do Urzędu Skarbowego celem złożenia pisemnego oświadczenia, w którym informujemy, że osiągnięty przychód zostanie przez nas rozdysponowany na cele mieszkaniowe w ciągu dwóch lat.

 

Jeśli nie uda nam się wydać całej sumy lub też nie wydamy jej w ogóle, musimy pamiętać o konieczności zapłacenia podatku. Podstawą opodatkowania jest suma, której nie przeznaczyliśmy na zadeklarowane wydatki oraz odsetek. Wysokość zobowiązania musi zostać wpłacona najpóźniej dzień po upływie dwóch lat od daty uzyskania przychodu. Odsetki za zwłokę naliczane są od 15-tego dnia od momentu zbycia do dnia, w którym mijają dwa lata od daty zbycia. W takim przypadku pobiera się połowę odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

 

Jeśli nie zapłacimy w terminie, nasze zobowiązanie zwiększy się o odsetki naliczane od drugiego dnia po upływie dwóch lat od daty zbycia nieruchomości i będą one naliczane dopóki nie zostanie ono uregulowane. Naliczane są odsetki w pełnej wysokości za zwłokę od zaległości podatkowych.

 

Oprócz ulgi mieszkaniowej przysługuje nam także całościowe zwolnienie od podatku, o ile przychód uzyskaliśmy z tytułu zbycia nieruchomości i praw majątkowych otrzymanych w spadku lub jako darowizny.

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.; w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.).

Podatek od płatnego zbycia nieruchomości – wstęp

PODATEK OD PŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH POZA DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ I NAJMEM.

WSTĘP

Jeśli rozważasz sprzedaż nieruchomości, z pewnością domyślasz się, że z tytułu uzyskania przychodu przyjdzie Ci zapłacić podatek dochodowy. Poniższy artykuł jest wprowadzeniem do zasad odprowadzania tegoż zobowiązania. Kolejne teksty będące częściami cyklu, będą zawierały szczegółowe omówienie zmian jakie zachodziły na przestrzeni lat. Przepisy dotyczące ulg, podstawy opodatkowania, wysokości podatku oraz ewentualnych zwolnień zmieniały się kilkukrotnie. Inaczej wyglądała sytuacja z nieruchomością nabytą lub wybudowaną przez rokiem 2006, inaczej od roku 2007-2008, i jeszcze inaczej od początku roku 2009. Przygotowaliśmy dla Państwa zestaw definicji, dzięki którym szybko rozwiejecie Państwo ewentualne wątpliwości co do treści ustawy.

Kiedy powstaje zobowiązanie podatkowe z tego tytułu?

Wyżej wspomniany podatek musi zostać przez nas zapłacony w przypadku, gdy odnotujemy przychód z odpłatnego zbycia:

 • nieruchomości, części nieruchomości, udziału w nieruchomości
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego
 • prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
 • prawa wieczystego użytkowania gruntów

Co nazywamy nabyciem?

 • zakup
 • otrzymanie w drodze spadku bądź darowizny
 • otrzymanie w drodze zamiany
 • stanie się jedynym właścicielem lokalu – zniesienie współwłasności

 WAŻNE: Każdy inny, niewymieniony, nieodpłatny sposób również kwalifikuje się do kategorii jaką jest nabycie.

Co nazywamy odpłatnym zbyciem?

Odpłatne zbycie jest terminem, który jest głównie utożsamiany ze sprzedażą lub zamianą. Bardziej przystępne będzie jednak stwierdzenie, że odpłatne zbycie następuje w momencie uzyskania przez nas korzyści majątkowych z tytułu posiadanej nieruchomości przy jednoczesnym utraceniu praw własności.

Czym jest przychód?

Tym mianem określamy kwotę widniejącą w umowie zbycia nieruchomości. Przysługuje nam możliwość odliczenia od tej sumy na przykład opłat poniesionych u notariusza, kosztów pośrednictwa oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Kiedy można mówić o powstaniu przychodu ?

Z chwilą podpisania prawnie wiążącej umowy dotyczącej zbycia powstaje przychód. Nie jest istotne, czy dostaliśmy od razu całą sumę, czy też płatność została w określony sposób rozłożona. Podatek musimy zapłacić od całości.

Powyższe nie dotyczy nas, jeśli zbywamy nieruchomość, od której nabycia lub zbudowania minęło 5 lat. Okres ten liczymy od końca roku kalendarzowego, będącego rokiem wejścia w posiadanie nieruchomości, a więc jej nabycia.

Jak wyznaczyć datę, z którą przestajemy być zobowiązani do opłacenia podatku?

W przypadku nieruchomości, która została wybudowana pod uwagę bierzemy datę zakończenia wszelkich czynności budowlanych, pamiętając jednocześnie o tym, że okres pięciu lat musi minąć od końca roku kalendarzowego w którym ukończyliśmy budowę.

Problematyczne może okazać się określenie daty, wraz z którą zostajemy zwolnieni z obowiązku podatkowego, jeśli przedmiotem sprzedaży (bądź zamiany) jest nie tylko nieruchomość, lecz także grunt, na którym lokal się znajduje. Przepisy są tutaj łaskawe, gdyż budynek w świetle prawa jest częścią składową gruntu. Stąd też okres pięciu lat jest liczony od końca roku kalendarzowego, w którym weszliśmy w posiadanie owego gruntu. Nie musimy brać pod uwagę daty wybudowania nieruchomości.

Jeszcze inaczej wygląda sytuacja, jeśli zbywamy nieruchomość, która jest usytuowana na gruncie, do którego posiadamy prawo wieczystego użytkowania. Podatek będziemy musieli zapłacić nie tylko od przychodu osiągniętego w drodze zbycia budynku, lecz także prawa wieczystego użytkowania. Co więcej, w związku z tym pięć lat musimy odczekać zarówno od momentu nabycia lokalu jak i otrzymania prawa wieczystego użytkowania. Zgodnie z przepisami okres pięciu lat zaczyna płynąć dopiero od końca roku kalendarzowego, w którym podpisano umowę o przekazaniu prawa nieruchomości czy też otwarcia spadku na podstawie którego grunt i prawo do niego zostało przekazane.

 

Powyżej przedstawione zasady są wspólne dla wszystkich trzech wyróżnianych okresów podatkowych. Aby dowiedzieć się, na jakich zasadach rozliczyć można konkretną nieruchomość, zapoznaj się z dalszymi tekstami o tej tematyce, które niebawem zostaną opublikowane.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1316).

Witaj na stronie internetowej biura rachunkowego Berater

Witam na stronie internetowej mojej firmy Berater, która zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz doradztwem podatkowym. Proszę o pozostawienie kontaktu do siebie, lub telefon w celu omówienia szczegółów naszej przyszłej współpracy.

biuro rachunkowe promocja miesiąc za złotówkę
Zadzwoń teraz: 509 803 928