W ramach prowadzenia kadr i płac oferujemy:

– sporządzenie list płac,
– sporządzenie deklaracji PIT, ZUS,
– prowadzenie akt osobowych, kart wynagrodzeń , kart zasiłkowych, i dokumentacji związanej z stosunkiem pracy ,
– ustalanie zaliczek na podatek dochodowy od pracowników i składek ZUS – sporządzenie rocznych rozliczeń pracowników,
– sporządzanie rachunków umów cywilno-prawnych (zlecenia, dzieło).
– przekazywanie dokumentów do ZUS i urzędu skarbowego drogą elektroniczną,
– sporządzanie przelewów zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne,
– ustalanie praw do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy.

Doradztwo podatkowe, ochrona OC, dostarczanie deklaracji do właściwych urzędów, odbiór dokumentów, dla wszystkich rodzajów księgowości w cenie.