PODATEK OD PŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH POZA DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ I NAJMEM.

CZĘŚĆ II

PODATEK OD PŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NABYTEJ W LATACH 2007-2008

Jeśli nabyłeś nieruchomość między dniem 1 stycznia 2007r. a 31 grudnia 2008r. obowiązują cię inne zasady niż w przypadku nieruchomości nabytych do końca roku 2006, na mocy zmian w ustawie o podatku osób fizycznych.

Co stanowi podstawę do opodatkowania?

Opodatkowaniu podlega nie przychód, lecz dochód. W praktyce oznacza to, że możesz od kwoty uzyskanej ze zbycia odliczyć koszty związane nie tylko z odpłatnym zbyciem. Masz prawo do zmniejszenia przychodu o udokumentowane wydatki poniesione na zakup oraz wybudowanie nieruchomości. Dodatkowo, wszelkie nakłady poniesione na nieruchomość, które mogły przyczynić się do zwiększenia jej wartości, również mogą zostać odliczone. Wydatki te muszą być jednak potwierdzone na piśmie, np. fakturą VAT.

DOCHÓD = PRZYCHÓD WYKAZANY NA UMOWIE – (KOSZTY ZBYCIA + KOSZTY ZAKUPU LUB BUDOWY + NAKŁADY FINANSOWE ZWIĘKSZAJĄCE WARTOŚĆ)

 

Jaka jest wysokość podatku?

Jako, że dano nam możliwość zmniejszenia przychodu o koszty jego uzyskania, zwiększono stawkę podatku, która wynosi dla tego okresu 19%.

 

Jak i kiedy się rozliczać?

Przepisy zostały w tej kwestii uproszczone, ponieważ nie musimy w ciągu  14 dni biec do Urzędu w celu dokonania wpłaty i złożenia deklaracji. Ze zbycia nieruchomości nabytej w omawianym okresie czasu rozliczamy się składając PIT za rok podatkowy, w którym uzyskaliśmy przychód z tej czynności.  Nie musimy też szukać specjalnego formularza, bowiem podatek możemy wykazać w PIT-36, PIT-36L lub PIT-38. Nie wpisujemy informacji o przychodzie i dochodzie po odliczeniu kosztów.

 

Warunki skorzystania z ulgi meldunkowej

Zgodnie z treścią ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli przez okres dwunastu miesięcy przed datą zbycia nieruchomości mieszkalnej podatnik był w obiekcie mieszkalnym zameldowany na pobyt stały, osiągnięty z tego tytułu dochód nie podlega opodatkowaniu. Pamiętajmy, że warunek ten musimy spełniać już w momencie podpisywania prawnie wiążącej umowy sprzedaży bądź zamiany. Nie ma znaczenia, czy byliśmy zameldowani pod danym adresem przez dwanaście miesięcy bez przerwy, czy z przerwami, w świetle prawa znaczenie ma tylko to, czy łączna suma okresów meldunkowych wyniosła minimum 12 miesięcy. Jeśli tak, oświadczenie o spełnieniu tego warunku zanosimy do odpowiedniego Urzędu Skarbowego razem z coroczną deklaracją podatkową. Oczywiście nie możemy zwlekać  – oświadczenie musi być złożone wraz z zeznaniem za rok, w którym dokonaliśmy transakcji.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).