angielskiniemiecki rosyjski
Odwiedź profil Berater na Facebooku

Author Archives: Podatkowe

Jaką kwotę wynagrodzenia, brutto czy netto, należy zapisać w umowie o pracę ?

umowa

Nasza Klientka zadała powyższe pytanie, jednocześnie sugerując, że może to być kwota netto.

Odpowiadamy:

wynagrodzenie brutto czy nettoSzanowna Pani, nie zgadzam się z Pani stanowiskiem.
Rzeczywiście, Przepisy o wynagrodzeniach nie regulują wprost jaka kwota powinna znajdować się w treści umów o pracę.

Ponieważ powszechnie używa się w umowach o pracę pojęcia „wynagrodzenie”, należy zdefiniować to pojęcie.
Analiza trzech podstawowych aktów prawnych: kodeks pracy, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawa o ubezpieczeniach społecznych wypowiada się w sprawie jednoznacznie.

a) Kodeks pracy.

Kodeks pracy posługuje się jedynie pojęciem wynagrodzenia za pracę, między innymi w artykule 87 par. 1
kp pracy wskazuje, że „z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – podlegają potrąceniu tylko następujące należności ……”

Stąd prosty wniosek, że kodeks pracy definiuje wynagrodzenie w kwocie brutto. Czyli wynagrodzenie, które określamy na podstawie art. 29 Kodeksu pracy wyrażone jest w kwocie brutto, bo w innym razie nie byłoby z czego potrącić powyższych odliczeń.

b) Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Art. 12 przywołanej ustawy mówi, że wynagrodzenie jest przychodem, od którego, zgodnie z art. 31 pracodawcy są zobowiązani do obliczenia i potrącenia zaliczki na podatek dochodowy. Jasnym jest w takiej sytuacji, że kwota wypłacana pracownikowi jest tylko częścią wynagrodzenia (od kwoty netto nie ma co potrącić). Stąd wniosek, że wynagrodzeniem jest kwota brutto.

c) Ustawa o ubezpieczeniach społecznych.

Do takich samych wniosków dojdziemy analizując art. 4 par. 9 ustawy, który definiuje przychód odwołując się wprost do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe stanowisko potwierdza również orzecznictwo Sądu Najwyższego. W razie potrzeby służę przykładami.

Przyznaję, że wstawienie do umowy sztywnej kwoty brutto, może być dla Pani i będzie w określonych okolicznościach, niekorzystne finansowo. Ale mam salomonowe wyjście. Jeśli podzieli Pani powyższą argumentację, można zapisać w umowie, że wynagrodzeniem jest kwota netto powiększona o ustawowe składki na ubezpieczenie społeczne, składkę na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę podatkową. W takim przypadku można w umowie przywołać kwotę netto. Bez tego zapisu sugeruję wpisanie do umowy kwotę brutto.

Nagroda niepieniężna o wartości powyżej 760,00 zł, a podatek dochodowy od osób fizycznych.

nagroda a podatek dochodowy

Klient zapytał, czy laureat nagrody w konkursie ogłoszonym na portalu internetowym, o wartości 2000,00 zł może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Nasza odpowiedź:

nagroda a podatek dochodowyW opisanej sytuacji można pominąć inne aspekty zwolnienia z podatku dochodowego nagrody. Wystarczy, że jej wartość przekroczyła kwotę 760,00 zł.

Nagroda niepieniężna wydana w tym konkursie, nie będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie  art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym organizator konkursu staje się płatnikiem podatku dochodowego laureata.
Kwestia uregulowania podatku od wskazanej w pytaniu nagrody została przez ustawodawcę rozstrzygnięta w art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy o pdof. Z przywołanego przepisu wynika, że w przypadku gdy przedmiotem wygranej nie są pieniądze, otrzymujący wygraną zobowiązany jest wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku (10% wartości nagrody, czyli 200 zł) przed udostępnieniem wygranej.

Ustawa nie rozstrzyga w jakiej formie podatnik (laureat) ma wpłacić te pieniądze. Może to być przelew lub wpłata do kasy. Proszę mnie zawiadomić o formie i fakcie tej wpłaty.
Z kolei płatnik ze swojej strony powinien dokonać wpłaty pobranego podatku na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby płatnika, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek został pobrany (art. 42 ust. 1 ustawy o pdof). Oprócz tego w terminie do końca stycznia następnego roku podatkowego zobowiązany jest złożyć w tym samym urzędzie skarbowym deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym na formularzu PIT-8AR (art. 42 ust. 1a ustawy o pdof).

Ponieważ nagrodą jest voucher na zabiegi SPA dla laureata i osoby towarzyszącej, pozostaje jeszcze wątpliwośći czy laureatem jest jedna osoba, czy dwie osoby towarzysząca. Do tego potrzebna jest dogłębna analiza regulaminu konkursu  definiującego pojęcie laureata.
Zakładam jednak wstępnie, że będzie to tylko jedna osoba – zwycięzca konkursu.

Zasady korzystania ze zwolnienia z VAT przy świadczeniu usług związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym.

Dziś nasza odpowiedź na wątpliwości Klienta, związane z kryteriami zwolnienia z VAT działalności klubu sportowego.

vat klubu sportowegoZgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT, w zakresie świadczeń zwolnionych z VAT mieszczą się usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem że:

 1.  są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,
 2.  świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,
 3.  są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym

Konstrukcja przywołanego przepisu ustawy o VAT wprowadza zatem zwolnienie podmiotowo-przedmiotowe dla usług związanych ze sportem, wskazując jednocześnie na szereg warunków, które muszą zostać spełnione łącznie, aby możliwe było zastosowanie wskazanego zwolnienia z VAT.

 1. Po pierwsze, usługi te muszą być ściśle związane ze sportem.
 2. Drugim warunkiem niezbędnym dla zastosowania zwolnienia z VAT jest, aby przedmiotowe usługi (w zakresie sportu) były świadczone przez kluby sportowe lub związki sportowe lub związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu.
 3. Kolejną przesłanką, której spełnienie jest niezbędne dla zastosowania zwolnienia z VAT jest, aby świadczone usługi były konieczne do organizowania i uprawiania sportu i uczestniczenia w nim, a ich wykonanie jest niezbędne dla możliwości uprawiania sportu.
 4. Kolejnym warunkiem przewidzianym w ustawie o VAT dla zastosowania omawianego zwolnienia jest wymóg, aby podmioty świadczące te usługi (związane ze sportem) nie były nastawione na osiąganie zysków i działalność nie ma celu zarobkowego. Pobierane przez Klub opłaty w związku ze świadczonymi usługami mają na celu jedynie pokrycie kosztów związanych z ich realizacją. Ewentualne zyski (nie jest zamiarem Klubu systematyczne dążenie do jego osiągnięcia), jeżeli w ogóle wystąpią, przeznaczone są zaś wyłącznie na realizację celów statutowych.
 5. Wymogiem niezbędnym dla zastosowania zwolnienia z VAT jest również, aby usługi były świadczone na rzecz osób uprawiających sport. Należy podkreślić, że wskazane świadczenia wykonywane są przez Klub na rzecz członków będących „zawodowymi” sportowcami lub sportowcami amatorami, jak również na rzecz osób niebędących członkami, lecz uprawiających sport. Wszystkie wskazane kategorie osób uprawiają sport jeździecki. Bez znaczenia pozostaje natomiast sposób w jaki osoby te uprawiają sport (tj. czy w ramach swojego zawodu, czy też w sposób amatorski). Podobne stanowisko przedstawił ETS w orzeczeniu w sprawie C-124/96 (Cantenbury Hockey Club), w którym wskazał, że wskazany warunek oznacza, że usługi mają być świadczone na rzecz osób uprawiających sport, które to pojęcie należy rozumieć szeroko (tj. nie można go zawężać wyłącznie do określonej kategorii sportowców, bądź do osób posiadających określony status w danej organizacji).

Należy wskazać, iż przedmiotowe zwolnienie z VAT jest wyłączone w stosunku do usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia bryczek i innych pojazdów przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym, usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością. Chyba, że świadczenia te stanowią usługi ściśle związane ze sportem i są niezbędne do jego uprawiania.
Natomiast usługi te nie mające ścisłego związku z uprawianiem sportu, nastawione na osiąganie zysku (stanowiące nieuczciwą konkurencję dla podatników nie zwolnionych), świadczone na rzecz podmiotów gospodarczych i osób trzecich nie mogą korzystać ze zwolnienia.

Wybór formy opodatkowania: Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

podatekJak co roku, do 20 stycznia, podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą, a także ci, którzy osiągają przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, mogą zmienić dotychczas obowiązującą ich formę opodatkowania. Dla niektórych z nich korzystnym rozwiązaniem może być wybór opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Tę formę opodatkowania reguluje ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm., dalej: ustawa o ryczałcie).

Dla kogo ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ?

Co do zasady tę formę opodatkowania może wybrać każdy podatnik (poza wyłączeniami wskazanymi w art. 8 ustawy o ryczałcie) prowadzący działalność gospodarczą. Możliwość ta nie dotyczy jednak tych podatników, którzy osiągnęli przychody z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie w roku poprzedzającym rok podatkowy w wysokości przekraczającej 150 000 euro, lub uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności przekroczyła kwotę 150 000 euro (art. 6 ust. 4 ustawy o ryczałcie).

Warto podkreślić, że ograniczenia w wysokości przychodów opisane wyżej, nie dotyczą podatnika osiągającego przychody z tzw. prywatnego najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Odliczenia od przychodu

Podstawą opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych jest przychód. Przychód ten można jednak obniżyć, poprzez odliczenie od niego:

 • straty, o której mowa w art. 9 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym (czyli straty z pozarolniczej działalności gospodarczej, poniesionej w ostatnich pięciu latach podatkowych),
 • wydatków określonych w art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, jeżeli nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym (w tym m. in. składki na ubezpieczenie społeczne).

Odliczenia od podatku zryczałtowanego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o ryczałcie, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej przez podatnika, o której mowa w art. 27b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, jeżeli nie została odliczona od podatku dochodowego. Odliczeniu podlega 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Ponadto należny podatek może zostać pomniejszony o kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego, która nie może przekraczać 1% ryczałtu należnego za dany rok podatkowy. Szczegółowe zasady dokonywania zmniejszenia określone są w przepisach art. 21b ustawy.

Wspólne rozliczenie małżonków, ulga prorodzinna

Podatnik, opodatkowany podatkiem zryczałtowanym z działalności gospodarczej nie ma prawa do wspólnego rozliczenia z małżonkiem, albo w sposób przewidziany dla samotnych rodziców.

Zasada ta nie dotyczy podatników, którzy uzyskują dochody jedynie z tzw. prywatnego najmu, podnajmu, dzierżawy.

Bez względu na to, czy ryczałt dotyczy przychodów z działalności gospodarczej, czy z tzw. prywatnego najmu, podatnik nie ma prawa do odliczenia z tego tytułu ulgi prorodzinnej.

Oczywiście jeśli osiąga również inne dochody, opodatkowane według progresywnej skali podatkowej – wówczas może skorzystać z tej ulgi rozliczając te inne dochody.

Dowody księgowe w KPiR.

Polecenie wyjazdu służbowego

podróż służbowaRozpoczynamy cykl omawiający rodzaje dokumentów księgowych.

Polecenie wyjazdu służbowego (PWS) nie jest dowodem księgowym sensu stricto, raczej sensu largo. Jednak znaczenie dowodowe tego dokumentu jest nie do przecenienia w powiązaniu z rozliczeniem wyjazdu, sporządzanym w formie dowodu wewnętrznego.

Przedmiotem częstych kontroli fiskusa bywa rozliczenie podróży służbowych nie tylko pracowników, ale przede wszystkim osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Wynika to z niematerialności kosztów, wysokości rozliczanych diet (szczególnie diet w wyjazdach zagranicznych) i wynikające stąd trudności dowodowe z wykazaniem związku przyczynowo skutkowego wyjazdu z rodzajem i zakresem prowadzonej działalności gospodarczej.

Wyobraźmy sobie firmę, w której dochodzi bardzo często do wyjazdów służbowych.

Bez stosownych dokumentów, w trakcie kontroli, po kilku latach, nie sposób przypomnieć sobie czego dotyczył wyjazd, jakie cele zostały osiągnięte.

Jest to prosta droga do możliwości zakwestionowania kosztów.

Jedynym sposobem na uniknięcie takich problemów jest sporządzenie dokumentu, który możemy nazwać poleceniem wyjazdu służbowego. Sama nazwa jest tu drugorzędna. Możemy nazwać taki dokument dowolnie. Ważniejszym jest zakres informacji, który powinien taki dokument zawierać. Naszym zdaniem dokument taki powinien zawierać co najmniej:

 • cel wyjazdu,
 • miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży,
 • termin wyjazdu,
 • czas, na jaki delegowany wyjeżdża,
 • wskazanie środka transportu.
biuro rachunkowe promocja miesiąc za złotówkę
Zadzwoń teraz: 509 803 928